Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím

• poskytuje ucelené vzdelanie v rozsahu bežných základných škôl (ISCED 1 a 2) s prihliadnutím na špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov

• žiakom sa venujú pedagógovia individuálne  aj v rámci individuálnych tyflopedických a individuálnych logopedických cvičení

• počas celej školskej dochádzky zaisťujú výučbu priestorovej orientácie a pohybovej výchovy

• rozvíjajú u žiakov kompenzačné mechanizmy

• umožňujú deťom získať špeciálne zručnosti pri práci s PC a asistenčnou technikou (JAWS, NVDA a MAGIC),  tyflotechnikou a pomôckami potrebnými pre bežný život (napr. hodiny, váha, hladinomer, šablóna na peniaze,...)

• v rámci IKT  učební využívajú najnovšie spôsoby vzdelávania a modernú techniku

Učebný plán je k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Triedni učitelia

 

Trieda Triedny učiteľ Kontakt Konzultácie
I.p Mgr. Spišiaková Alena alena.spisiakova@bee.sk  
I. B Mgr. Talajová  Beata  beata.talajova@bee.sk  
I. A Mgr. Gabriela Plavnická gabriela.plavnicka@bee.sk  
III. Mgr. Vlasáková Valéria valeria.vlasakova@bee.sk  
IV. A Mgr. Palkovičová Agáta agata.palkovicova@bee.sk  
IV. B Mgr. Ikrényiová Silvia silvia.ikrenyiova@bee.sk  
V. A Mgr. Zuzana Hollerová zuzana.hollerova@bee.sk  
V. B Mgr. Vitálišová Zdenka zdenka.vitalisova@bee.sk  
VI.  Mgr. Tomanová Elena elena.tomanova@bee.sk  
VII. PaedDr. Šimko Marián marian.simko@bee.sk  
VIII. Mgr. Monika Tkáčová monika.tkacova@bee.sk  
IX. N Mgr. Hodáňová Katarína katarina.hodanova@bee.sk  
IX. PaedDr. Šimko Marián marian.simko@bee.sk  

 

 

Ostatní vyučujúci

Mgr. Abadlová Zuzana zuzana.abadlova@bee.sk  
Mgr. Gregor-Bučová Daria daria.bucova@bee.sk  dohodou
PhDr. Cintula Vladimír vladimir.cintula@bee.sk  

Mgr. Hlina Marek

marek.hlina@bee.sk

 dohodou
Mgr. Giertlová Alžbeta alzbeta.giertlova@bee.sk  dohodou
Mgr. Botliková Sandra sandra.botlikova@bee.sk  dohodou
Mgr. Karasová Mária maria.karasova@bee.sk  dohodou
Mgr. Art. Janikovičová Ingrid ingrid.janikovicova@bee.sk  dohodou
Mgr. Hoppanová Zlatica zlatica.hoppanova@bee.sk  dohodou
Mgr. Pavelková Božena bozena.pavelkova@bee.sk  dohodou
PaedDr. Čerňanská Barbara barbara.cernanska@bee.sk  
Šnajdrová Oľga olga.snajdrova@bee.sk  dohodou
Ing. Mgr. Šutá Viera, učiteľka NAV viera.suta@bee.sk  dohodou
Mgr. Lukáč Ivan, učiteľ NAV ivan.lukac@bee.sk  dohodou