Špeciálnopedagogická poradňa

ŠTATÚT ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ PORADNE

Čl. I
ZRIADENIE A ORGANIZÁCIA

Názov zariadenia: Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠ, ŠZŠ pre slabozrakých a nevidiacich
Zriaďovateľ: Krajský úrad Bratislava
Miesto pôsobenia: 842 11 Bratislava 4, Svrčia č. 6
Dátum zriadenia: 18. 9. 1591

1.

Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠ, ŠZŠ pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava, Svrčia č. 6 bola zriadené na základe zriaďovacej listiny č. 1178/91 zo dňa 18. 9. 1991 (podľa vyhlášky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách z 1. júla 1991).

2.

Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠ, ŠZŠ pre slabozrakých a nevidiacich zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálnopedagogické intervencie vzhľadom na individuálne Špeciálnopedagogické potreby zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí a mládeže.

Čl. 2
POSLANIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJT PORADNE

1.

Činnosť špeciálnopedagagickej poradene sa orientuje:

a) v rovine horizontálnej na súbor špeciálnopedagogických intervencií pre zrakovo postihnuté, zrakovo a viacnásobne postihnuté a zrakovým postihnutím ohrozené deti

b) v rovine vertikálnej na poskytovanie špecializovaných aktivít prakticky všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže so špeciálnopeda-gogickými potrebami a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

2.

Špeciálnopedagogická poradila zameriava pozornosť na deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami, ktoré sa podľa zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl ( školsky zákon ) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 2?9!1993 Z. z. v znení zákona NR SR č. 222/199ó Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom vychovávajú a vzdelávajú:

a) formou individuálnej integrácie v systéme bežného školstva ( § 3 a ods. 1 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov),

b) formou sociálnej integrácie v špeciálnych triedach bežných škôl (§ 3a ods. 2 vyhlášky MŠ SSR č.143/1984 Zb. o základnej škole v Znení neskorších predpisov), a § 4 ods. 8 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov),

c) v špeciálnych školách (vyhláška MŠMŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách ),

d) výchovou v predškolských zariadeniach formou individuálnej integrácie v špeciálnych triedach alebo v špeciálnych materských školách (§ 6 ods. 5, 6 a 7, § 9 vyhlášky MŠV SSR č. 353!1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov),

e) v rodinnom prostredí (napr. žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa a § 3 ods. 3 pism. b a § 3 ods. 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 29/1984 ,Zb. o sústave nákladných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov).

Čl. III
CIEĽ A ROZSAH ČlNNOSTI

1.

Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia

2.

špeciálnopedagogická poradňa zabezpečuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, výchovno - vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné a iné služby a úzko špecializované činnosti deťom a mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.

3.

Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenskú činnosť', konzultačnú činnosť a metodickú pomoc rodinám, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným záujemcom.

Čl. IV
RIADINIE A PERSONÁLNE OBSADENIE

1.

Špeciálnopedagogickú poradňu riadi riaditeľ ZŠI, ŠZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave, Svrčia č. 6

2.

K splneniu cieľov a úloh v stanovenom rozsahu činnosti (§ 4 vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach) má špeciálnopedagogická poradňa plánované nasledovné personálne obsadenie:

a) špeciálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg,

b) psychológ,

c) sociálny pracovník,

d) technický pracovník.

3.

Personálne obsadenie poradne pre príslušný časový úsek vyplýva z objektívnych požiadaviek špeciálnopedagogického terénu a. z konkrétnych možností školy, pri ktorej je poradenské zariadenie zriadené.

4.

Počet zamestnancov, ich pracovné náplne a úväzky určuje riaditeľ školy v súlade s platnými právnymi predpismi po predchádzajúcom prerokovaní a so súhlasom zriaďovateľa zariadenia v Organizačnom poriadku. z objektívnych požiadaviek špeciálnopedagogického terénu a. z konkrétnych možností školy, pri ktorej je poradenské zariadenie zriadené.

5.

Riaditeľ zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva vypracováva štatút a organizačný poriadok zariadenia a ďalšiu dokumentáciu podľa požiadaviek zriaďovateľa, ktorá je v súlade s predmetom činnosti školského zariadenia.

6.

Pracovník zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi, zdravotnými informáciami a výsledkami odborných vyšetrení, je povinný zachovať mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím.

Čl. V
PRIORITNÉ ČINNOSTI

1.

DEPISTÁŽ - zameranie na včasné vyhľadávanie zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených letí a mládeže. Túto činnosť poradňa vykonáva vo svojej spádovej oblasti v spolupráci so školskými a zdravotníckymi zariadeniami a inými inštitúciami.

2.

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a následnej prognózy s definovaním špeciálnopedagogických postupov. Zariadenie ju vykonáva v spolupráci s rodinou, lekármi, psychológmi, učiteľmi predškolských zariadení a škôl, sociálnymi pracovníkmi, prípadne inými odborníkmi.

3.

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna) - poradňa má primárne zameranie na deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami a sekundárne na jeho rodinné a sociálne zázemie.

4.

PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ - zameranie na:

a) posudzovanie školskej zrelosti zrakovo postihnutých a. zrakovým postihnutím ohrozených detí

b) predškolskú prípravu zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených letí s odloženou školskou dochádzkou,

c) vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí

d) komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované zrakovo postihnutý ch a zrakovým postihnutím ohrozené detí v bežných školách (poskytnutie odbornej metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.).

e) poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy), poradenský servis pre rodičov,

f) poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených deti a mládeže,

g) poradenská činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy),

h) poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania,

i) poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania,

j) sociálno-právne poradenstvo,

k) spolupráca pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov a programov,

l) prednášky a konzultácie pre rodičov.