Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím

• vzdeláva žiakov so zrakovým a mentálnym postihnutím, ale i žiakov s viacnásobným postihnutím

• obsah vzdelania je totožný s obsahom učiva v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím (ISCED 1) s prihliadnutím na špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov

• žiakom sa venujú pedagógovia individuálne  aj v rámci individuálnych tyflopedických a individuálnych logopedických cvičení

• počas celej školskej dochádzky zaisťujú výučbu priestorovej orientácie a pohybovej výchovy

• rozvíjajú u žiakov kompenzačné mechanizmy, ale aj pracovné zručnosti potrebné pre ďalší život a uplatnenie

Učebné plány sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Kontakt Konzultácie
I. ŠZŠ Mgr. Abadlová Zuzana zuzana.abadlova@bee.sk  Ut 12:30 - 13:30
II. ŠZŠ p. Geržová Veronika veronika.gerzova@bee.sk  Št 12:35 - 13:30

 

Ostatní vyučujúci:

 

Mgr. Botlíková Sandra sandra.botlikova@bee.sk  dohodou
Mgr. Ikrényiová Silvia silvia.ikrenyiova@bee.sk  Pia 11:45 - 12:30
Mgr. Karasová Mária maria.karasova@bee.sk  dohodou
Mgr. Hoppanová Zlatica zlatica.hoppanova@bee.sk  dohodou
PaedDr. Šimko Marián marian.simko@bee.sk  dohodou
Ing. Mgr. Šutá Viera viera.suta@bee.sk  dohodou