Školský psychológ

Našou prioritou je, aby sa u nás každý cítil čo najlepšie, preto sa spolupodieľame na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možností prekonávania záťaže a únavy,

napr. prostredníctvom relaxácie v snoezelen miestnosti, autogénneho tréningu, nácviku efektívnych metód a štýlov učenia, či aktivít v multifunkčnej herni so suchým bazénom.

 

Odbornú psychologickú starostlivosť, v rámci ktorej:

  • sledujeme vývin detí v predškolskom veku, vytvárame rozvíjajúce programy s dôrazom na deti zo sociálne menej podnetného prostredia
  • posudzujeme úroveň spôsobilosti a pripravenosti vstupu do školy, riešime prípadné adaptačné ťažkosti
  • zisťujeme úroveň schopností a možné príčiny problémov v učení či správaní, pomáhame pri ich odstraňovaní
  • pracujeme formou individuálnych programov so zreteľom na rozvoj schopností
  • rozvíjame osobnosť a medziľudské vzťahy

poskytujeme pravidelne všetkým našim žiakom. Pomoc a podporu poskytujeme aj ich zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom.