Naša história

Dňa 24.9. 1961 sa otvorili nové možnosti zrakovo postihnutým deťom slávnostným otvorením Základnej deväťročnej školy internátnej pre slabozrakých na Svrčej ul. 6 v Bratislave - Karlovej Vsi. Zásluhu na zriadení tejto školy mali pán Ján Šoltés, Ing. Juraj Mamojka, v tom čase pracovník MsNV - odbor výstavby, nestor československej špeciálnej pedagogiky Viliam Gaňo a Doc.PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. História vzdelávania slabozrakých žiakov na Slovensku samostatne v oddelených triedach sa začína v šk. r. 1945/46. Riaditeľ ZDŠI pre nevidiacich v Levoči pán Ján Šoltés, ktorý mal dlhoročné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním zrakovo postihnutých detí a patril medzi najprogresívnejších tyflopedagógov v Československu pochopil, že treba vytvárať triedy, v ktorých sa budú oddelene vzdelávať slabozrakí a nevidiaci žiaci. Treba vysoko hodnotiť túto skutočnosť, pretože ako jeden z prvých v celoštátnom meradle sa snažil diferencovať žiakov aj podľa stupňa zrakového postihnutia. Pochopil, že sú veľké rozdiely v metódach a formách práce s nevidiacimi a slabozrakými žiakmi. Do roku 1953 sa slabozrakí žiaci vyučovali v ZDŠI v Levoči. V roku 1953 sa triedy 1.- 5. ročníka pre slabozrakých presťahovali do Liptovského Jána. Žiaci 6.- 9. ročníka sa i naďalej vyučovali v Levoči. V r. 1961 sa všetci slabozrakí žiaci presťahovali do novovybudovanej školy v Bratislave-Karlovej Vsi. Bolo veľkou prednosťou, že budova bola účelová a bola postavená aj podľa odborných rád tyflopedagógov. Prvým riaditeľom školy bol menovaný Ján Šoltés. Menovaný patril medzi najskúsenejších tyflopedagógov v Československu a v tom čase už 39 rokov pracoval so zrakovo postihnutými žiakmi. Do funkcie zástupcu riaditeľa bol menovaný Pavol Bohunský,neskôr Jozef Stajník. Výchovnú činnosť v internáte riadil p. Dubík, neskôr p. Boroš. V šk. r. 1961/62 navštevovalo školu 144 žiakov. V r. 1966 bola menovaná do funkcie zástupcu riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania Gabriela Vagaská.

V r. 1972 bol menovaný do funkcie riaditeľa školy Jozef Stajník, zástupcami riaditeľa Edita Nigová a Gabriela Vagaská, neskôr Veronika Geržová a PhDr. Ondrej Németh. V r. 1988 po odchode p. Jozefa Stajníka do dôchodku bol menovaný do funkcie riaditeľa školy p. PhDr. Ondrej Németh, zástupcami riaditeľa boli Veronika Geržová a PaedDr. Jozef Šimko. Od 1.9. 1991 je riaditeľom školy PaedDr. Jozef Šimko, zástupcami riaditeľa Veronika Geržová a Mgr.Daria Bučová. Od 1. 9. 2001 bola zástupkyňou riaditeľa v škole PhDr. Dagmar Pavlíková. Od 1. 9. 2005 zástupcami riaditeľa sú Veronika Geržová a Mgr. Daria Bučová.

V r. 1961 pedagogický kolektív tvorilo 18 učiteľov a 16 vychovávateľov, ktorí mali veľmi málo skúseností s prácou so slabozrakými deťmi. S veľkou dávkou nadšenia, obetavosti a príkladného vzťahu k zrakovo postihnutým deťom prekonávali ťažkosti spojené s prípravou pomôcok a s uplatňovaním nových progresívnych metód a foriem práce. Prostredníctvom týchto nadšencov sa tvorila metodika výchovnovyučovacieho procesu slabozrakých žiakov. Postupne v ďalších rokoch pribúdali ďalší špeciálnopedagogickí pracovníci, ktorí aktívne nadväzovali na prácu svojich starších kolegov. V škole sa tak postupne vytváral kolektív pedagogických pracovníkov, ktorý sa spoločnými silami snažil plniť úlohy a ciele spojené s prípravou slabozrakých žiakov na ďalšie štúdium a uplatnenie sa v pracovnej činnosti a v živote vôbec. Vďaka za splnenie týchto úloh patrí väčšine obetavých, snaživých, trpezlivých, vytrvalých a húževnatých pracovníkov, ktorí sa snažili vytvoriť rodinné prostredie pre svojich zverencov, ktorých rodičia priviedli zo všetkých kútov Slovenska. Kontakty so školami pre zrakovo postihnutých sa postupne rozširovali nielen v rámci Československa, ale aj Maďarska, Nemecka a Holandska. Získavali sa nové skúsenosti z práce so zrakovo postihnutými žiakmi. V prvých rokoch bol nedostatok špeciálnych pomôcok, pedagógovia si vo väčšej miere zhotovovali pomôcky sami. Postupne bola škola vybavená modernými didaktickými pomôckami, pomocou ktorých sa veľmi zefektívnil a skvalitnil výchovno-vzdelávací proces.

V prvých rokoch používali žiaci osobné optické pomôcky – ručné lupy, príložné lupy, ďalekohľadové okuliare a turmóny. Neskôr učitelia začali vo väčšej miere používať spätné projektory. V druhej polovici sedemdesiatych rokov a v osemdesiatych rokoch v spolupráci s pracovníkmi Očnej optiky p. Ing. Mušitzom a p. Bôžikom sme začali používať lupy anglickej firmy COIL, ktoré boli asférické a vyrobené zo špeciálnych tvrdených umelých hmôt, ktoré nemali takmer žiadne skreslenie. Z toho istého materiálu sme dostali aj hyperokulárne sklá, vhodné hlavne pre deti po operácii cararacty (sivého zákalu šošovky).

Začiatkom deväťdesiatych rokov zásluhou pochopenia našich potrieb pracovníkmi MŠ SR, hlavne pracovníkmi oddelenia špeciálnej pedagogiky sme mohli školu vybaviť špičkovými elektronickými kompenzačnými pomôckami. Zriadili sme špeciálnu učebňu s čiernobielymi televíznymi lupami, neskôr boli triedy vybavené aj farebnými TV lupami. Pre deti, ktoré mali problémy s veľkosťou písma sme mali k dispozícii zväčšovací kopírovací stroj, kde sme zväčšovali texty. Keďže sa v tomto období začali u nás vzdelávať aj nevidiace deti, boli sme nútení aj pre ne zabezpečiť kompenzačné pomôcky - napr. hovoriace kalkulačky, OPTACON-y, EURÉKY, Braille´n Speak, ARIE. Nadácia Hilton Perkins nám darovala písacie stroje pre nevidiacich, ďalšie sme doplnili z ponuky Tyflocompu.

Rozšírením používania PC sa aj v našej škole začali používať aplikované programy pre slabozrakých a nevidiacich, zväčšené zobrazovanie, hlasový výstup a dynamický hmatový display. Pre sústavný nedostatok učebníc pre nevidiacich učiteľky spracúvajú učebné texty, ktoré pre žiakov tlačíme na braiilovskej tlačiarni.

V šk. r. 2007/2008 máme 17 tried a 91 žiakov. V našom zariadení sú:

  1. Špeciálna materská škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich 
  2. Základná škola internátna pre slabozrakých 
  3. Základná škola internátna pre nevidiacich 
  4. Špeciálna základná škola internátna pre slabozrakých (Variant A a variant B) 
  5. Špeciálna základná škola internátna pre nevidiacich (Variant A a variant B) 
  6. Základná umelecká škola pre zrakovo postihnutých – v súčasnosti je zrušená 
  7. Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠI pre slabozrakých 

Škola zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Koncepcia zahrňuje oblasti: výchovno-vzdelávaciu, diagnostickú, preventívnu, terapeuticko-liečebnú, oblasť reedukácie a kompenzácie zraku a poradenskú činnosť. Obsah vzdelávania jednotlivých typov škôl je totožný s obsahom vzdelávania škôl bežného typu. Odlišné sú metódy a formy práce pri zníženom počte žiakov v triede. Už od prvých ročníkov pracujú deti s modernými korekčnými a kompenzačnými pomôckami.

V Špeciálnej materskej škole pre slabozrakých a nevidiacich: program výchovnej práce v materskej škole vychádza z programov MŠ bežného typu a je rozšírený o špeciálne výchovy: individuálna tyflopedická starostlivosť, priestorová orientácia a mobilita zrakovo postihnutých, základy Braillovho písma. Príprava je zameraná na lepšiu adaptáciu a bezproblémový prechod zrakovo postihnutých žiakov do základnej školy. Keďže sme internátnou školou, môžeme prijímať aj mimobratislavské deti a ubytovať ich v internáte. Počet žiakov v triede: 6 – 8 žiakov.

V ZŠ pre slabozrakých je učebný plán rozšírený o povinný predmet písanie na stroji a nepovinné predmety individuálna tyflopedická starostlivosť a individuálna logopedická starostlivosť, bodové Braillovo písmo. Určité odlišnosti sú vo výučbe telesnej výchovy podľa druhu a stupňa zrakového postihnutia a podľa predpísaného pohybového obmedzenia. Z cudzích jazykov sa vyučuje angličtina.

V ZŠI pre nevidiacich je učebný plán rozšírený o bodové Braillovo písmo, prácu s OPTACON-om, EURÉKOU, ARIOU a o priestorovú orientáciu. Určité odlišnosti sú v predmetoch Tv, Pv, Vv vzhľadom k zrakovému postihnutiu. Z cudzích jazykov sa vyučuje angličtina.

V ŠZŠI pre slabozrakých (bývalá osobitná škola) učebné plány a učebné osnovy sú totožné ako na bežnej ŠZŠ. Dôraz sa kladie na výučbu pracovného vyučovania. telesná výchova je prispôsobená možnostiam a schopnostiam kombinovane postihnutých detí. V ŠZŠI pre nevidiacich sú taktiež učebné plány a učebné osnovy totožné s bežnými ŠZŠ .Zatiaľ v týchto typoch škôl môžeme zabezpečiť odbornú tyflopedická starostlivosť len v individuálnych formách výučby, ak zrakovo postihnuté dieťa v kombinácii s mentálnou retardáciou je zbavené povinnosti dochádzať do školy a nie je schopné sa vzdelávať kolektívnou formou výučby.

V ZUŠ pre zrakovo postihnutých - smer hudobný postupujeme taktiež podľa bežných uč. plánov a osnov pre ZUŠ. Výučba je poskytovaná bezplatne. Jedným z cieľov je príprava talentovaných detí na štúdium na konzervatóriu. Konzervatórium v Bratislave na Tolstého ul. otvorilo oddelenie pre zrakovo postihnutých. Žiaci, ktorí majú hudobný sluch a dobré manuálne zručnosti sa v tejto škole môžu vyučiť aj za ladičov klavírov.

Špeciálno-pedagogická poradňa poskytuje poradenskú činnosť pre zrakovo postihnuté deti predškolského a školského veku, deťom integrovaným v bežných školách, ich rodičom a učiteľom. Taktiež môže poskytovať individuálne formy vyučovania zrakovo postihnutým deťom, ktoré sa nemôžu vzdelávať v kolektíve ostatných detí.

Naše zariadenie navštevujú deti z celého Slovenska. Zabezpečujeme starostlivosť dennú, týždennú, mesačnú a celoročnú starostlivosť. Metódy a formy sú prispôsobené zrakovému postihnutiu detí. Škola je vybavená modernými pomôckami, bez ktorých by zrakovo postihnuté deti pracovali len s veľkou námahou. Okrem klasických lúp, špeciálnych okuliarov (napr. hyperokulárne sklá) pracujeme aj s elektronickými pomôckami - televíznymi zväčšovacími lupami , opticko-taktilnými konvertormi - Optakonmi - ktoré prenášajú bežnú čiernotlač do reliéfnej podoby, malými počítačmi pre nevidiacich – EURÉKA A 4, ARIA, počítačovým pracoviskom pre slabozrakých so zväčšenými typmi písma, Maxi-lupami, ktoré kontaktne zväčšujú text 7 alebo 13-krát.

Sme zapojení do projektu INFOVEK. Slabozraké a nevidiace deti pracujú s PC (Internet). Máme špeciálny software pre slabozrakých (programy LUNAR a MAGIC – zväčšujú text na monitore až 40-krát). Pre nevidiacich máme software JAWS – hovoriaci program, ale aj hmatový display (tzv. Braillovský riadok), aby slabozrakí, ale aj nevidiaci mohli získavať od malička zručnosti v práci s počítačmi a v práci s Internetom. Spolupracujeme s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých pri MFF UK, študenti uvedenej fakulty vedú krúžky práce s PC. Vo výchove mimo vyučovania máme veľa moderných pomôcok a hier, ktoré využívajú zrakovo postihnuté deti vo voľnom čase. Každá výchovná skupina má televízor, rádio, kazetový a kotúčový magnetofón, taktiež gramofóny, v niektorých miestnostiach sú klavíre, kde sa môžu deti pripravovať na hodiny individuálnej hry na hudobné nástroje, ďalej máme herňu s LEGO-m a učebňu s počítačmi. Výchovná práca je rozdelená na rekreačno-relaxačnú zložku, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť.

Požadované vzdelanie pre učiteľov je vysokoškolské štúdium na PdF UK – špeciálna pedagogika pre zrakovo postihnutých. Vychovávatelia musia mať vysokoškolské štúdium na PdF UK – špeciálna pedagogika pre zrakovo postihnutých, resp. úplné stredné odborné vzdelanie a špeciálnu pedagogiku pre zrakovo postihnutých.
Zdravotnícka starostlivosť: Raz do týždňa je v našom zariadení oftalmológ. Ďalšiu starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry.
Domnievame sa, že základné školy bežného typu nemôžu poskytnúť zrakovo postihnutým takú odbornú starostlivosť, ako naše zariadenie.

Zapájame sa aj do súťaží. Zúčastňujeme sa každoročne matematickej súťaže – Pytagoriády. Veľmi dobré výsledky dosahujeme vo výtvarných súťažiach, kde napr. v minulých školských rokoch získali naši žiaci množstvo ocenení aj v medzinárodnom meradle (Japonsko, India, Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, Grécko, Švajčiarsko, ČR) V r. 1994 boli 2 naše slabozraké deti ako jediní z celého Slovenska ocenení za svoje výtvarné práce Anglickou kráľovskou spoločnosťou. Žiaci plaveckého oddielu sa zúčastnili na niekoľkých pretekoch i s medzinárodnou účasťou, kde získali cenné umiestnenia. Úspechy sme dosiahli aj v šachových súťažiach. V marci 2000 sme boli na EURO CHESS do Budapešti, kde sme obhajovali prvenstvo z Majstrovstiev Európy v šachu družstiev z minulého roka v Holandsku. Deťom sa snažíme systematicky okrem bežných oddychových aktivít a záujmovej činnosti v rámci výchovnej skupiny spríjemňovať chvíle v internáte organizovaním záujmových podujatí a klubových večerov, v ktorých nám ide okrem iného i o to, aby deti medzi sebou v rôznych súťažiach, pri zábave nadväzovali priateľstvá, aby sa medzi nimi vytváral pocit spolupatričnosti a ich správanie smerovalo k prosociálnosti. Úzko spolupracujeme s Mestskou knižnicou – odd. pre zrakovo postihnutých, BIBIANOU, IUVENTOU, Nadáciou Horizonty rodiny, kde majú naši žiaci možnosť prezentovať svoje vedomosti, zručnosti a zmysel pre estetické cítenie a pod vedením skúsených odborníkov tieto získavať a ďalej rozvíjať. Podarilo sa nám rozšíriť možnosti v záujmovej činnosti krúžok práce s PC a veľmi sme privítali spoluprácu so študentami IB štúdia z Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ul. Do výchovno-vzdelávacieho procesu na I. stupni ZŠ zavádzame prvky alternatívneho vzdelávania (tzv. vyučovanie v blokoch). V šk. r. 1998-99 sme experimentálne zriadili prípravný ročník pre slabozrakých a nevidiacich, aby boli zrakovo handicapované deti lepšie pripravené na zvládnutie prechodu do školy. I napriek nepriaznivej situácii v oblasti školstva sme optimisti. Snažíme sa zabezpečiť zrakovo postihnutým žiakom adekvátne vzdelanie a prípravu pre štúdium na stredných školách. Dúfame, že naša spoločnosť, ktorá si hovorí "humánna", zabezpečí i naďalej výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí. Pre žiakov, ktorí sú integrovaní na bežných školách vytvorí podmienky pre úspešné zvládnutie učiva a pre zrakovo postihnutých, ktorí sú tzv. "neintergovateľní" aj naďalej zabezpečí vzdelávanie v špeciálnych školách, ktoré zohľadňujú druh a stupeň postihnutia a ďalšie pridružené chyby. I naďalej našou najdôležitejšou úlohou zostáva prehlbovať špeciálny charakter školy s cieľom uplatňovať komplexný, diferencovaný a individuálny prístup k zrakovo postihnutým jedincom. Treba zabezpečiť väčšiu otvorenosť a prepojenosť voči zdravej populácii. V neposlednom rade je nutné zabezpečiť výraznú vnútornú diferenciáciu žiakov, umožňovať a podporovať rozvoj ich vlastnej individuality, talentu a záujmov.