Napísali o nás

Učiteľské noviny č. 6 zo dňa 7. 2. 2002

Štyri desaťročia Základnej školy internátnej pre slabozrakých v Bratislave - Karlovej Vsi

Dňa 30. októbra 2001 si pripomenuli pracovníci ZŠI pre slabozrakých spolu s významnými hosťami z Ministerstva školstva SR, Krajského úradu, Miestneho úradu Karlova Ves, DFN akademika L. Dérera, Pedagogickej fakulty IJK, Podporného centra pre zrakovo postihnutých pri MFF IJK, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a zástupcami budapeštianskej školy pre zrakovo postihnutých, pražských a brnenských škôl 40 rokov od otvorenia tejto špeciálnej školy. 
        ZŠI pre slabozrakých bola otvorená 24. septembra 1961 ako prvá účelová budova pre zrakovo postihnutých na Slovensku. Slabozrakí žiaci, ktorí dovtedy študovali najprv v Levoči, neskôr v Liptovskom Jáne tak dostali krásnu, moderne vybavenú budovu, v ktorej sa v školskom roku 1961/62 začalo vzdelávať 144 žiakov. Prvým riaditeľom bol pán Ján Šoltés, jeden z najskúsenejších tyflopedagógov na Slovensku, ktorý predtým pôsobil v Levoči, kde v práci s nevidiacimi a slabozrakými deťmi získal mimoriadne bohaté teoretické a praktické skúsenosti. 
        Spolu s hŕstkou nadšencovi, ktorých učil vnikať do tajov práce so zrakovo postihnutými deťmi začal písať históriu tejto školy. Pedagogický kolektív vtedy tvorilo 18 učiteľov a 16 vychovávateľov, ktorí mali veľmi málo skúsenosti s touto prácou. S veľkou dávkou nadšenia, obetavosti a príkladného vzťahu k zrakovo postihnutým deťom prekonávali ťažkosti spojené s prípravou učebných pomôcok a s uplatňovaním nových progresívnych metód a foriem práce. 
        V roku 1972 prevzal riaditeľské žezlo ďalší skúsený odborník - tyflopéd, pán Jozef Stajník. Po odchode do dôchodku ho vystriedal vynikajúci odborník na prácu so zrakovo postihnutými deťmi PhDr. Ondrej Németh. Zatiaľ posledným, terajším riaditeľom školy, ktorý úspešne nadviazal na bohaté tradície vo výchove a vzdelávaní zrakovo postihnutých žiakov, je PaedDr. Jozef Šimko. 
        Z príležitosti osláv 40. výročia založenia školy zorganizovali pracovníci školy celý rad rozličných podujatí. Pod záštitou Slovenskej humanitnej rady sa uskutočnil odborný seminár "Komplexná starostlivosť o zrakovo postihnuté deti, žiakov a študentov". 
        Prednášajúci a rovnako aj auditórium predstavovali široké spektrum prezentujúce rozličné oblasti v rámci komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnuté deti, žiakov, študentov ale aj starších zrakovo postihnutých. 
        Úvodné slovo a prvý referát predniesol riaditeľ školy PaedDr. Jozef Šimko. Vo svojom príspevku prítomným priblížil rozhodujúce míľniky v histórii a súčasnosti práce so slabozrakými a nevidiacimi deťmi v Bratislave. Stručne načrtol ťažiskové ciele, úlohy, ktoré bratislavská škola plnila a v súčasnosti plní v rámci komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnutých žiakov. Zdôraznil významnú úlohu pracovníkov školy, ktorí sa váhou svojej osobnosti pričinili o jej vysokú úroveň a dobré meno. 
        Prednosta Kliniky detskej oftalmológie DFN akademika L. Dérera Prof. MUDr. Anton Gerinec, Csc. spolu s MUDr. Pavlom Lackovičom predniesli referáty o nových možnostiach liečby a prevencie slabozrakosti a slepoty detí ako aj o nových diagnostických metódach zrakových porúch. Obidva referáty zaujali prítomných tak vysokou odbornou úrovňou, ako aj mimoriadne kvalitným technickým spracovaním a pútavým prednesom. 
        Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. vedúci Katedry psychológie a etickej výchovy PdF v Trnave svojou veľmi zaujímavou témou preniesol auditórium do krehkého a mimoriadne zaujímavého sveta vzťahu ťažko zrakovo postihnutých ľudí k umeniu. Uvedený príspevok predstavoval optimálne skĺbenie mimoriadne bohatých teoretických vedomostí a praktických skúseností prednášajúceho. 
        Doc. PhDr. Kornel Čajka, Csc., vedúci Katedry pedagogiky zrakovo postihnutých PdF CJK hovoril o vývine starostlivosti o slabozrakých z pohľadu teórie a praxe príslušnej vednej disciplíny.Prítomných oboznámil s bohatou históriou i súčasnosťou vysokoškolskej prípravy tyflopedagógov. 
        PaedDr. Elena Mendelová, CSc., vedúca Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov pri MFF UK podrobne a veľmi pútavo rozobrala úskalia integrovaného vzdelávania zrakovo postihnutých v bežných stredných školách. 
        S profesijným uplatnením absolventov ZŠI pre slabozrakých, nevidiacich žiakov a žiakov špeciálnej základnej školy za 40 rokov existencie tejto školy vyhodnotil PaedDr. Marian Šimko. Výborné výsledky, s ktorými sa v tejto oblasti môže škola na Svrčej popýšiť, sú najlepším dôkazom vysokej úrovne tejto školy. 
        PhDr. Ondrej Németh zo Špeciálnopedagogickej poradne pri ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich predstavil svoju slovenskú modifikáciu holandského počítačového stimulačného programu vizuálneho vnímania KIJKDOOS. Súhlas na úpravu do slovenského jazyka dostala škola od holandskej nadácie Theofaan International. Slovenská modifikácia predmetného počítačového programu bude významným prínosom pre diagnostiku a zrakovú stimuláciu slabozrakých a čiastočne vidiacich detí, žiakov a študentov. 
        Mgr. Marta Pikulová, učiteľka ZŠI oboznámila prítomných s tyflotechnikou, používanou žiakmi tejto školy. 
        Prezident Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska RNDr. Branislav Mamojka predniesol referát o technickej príprave žiakov na integrované vzdelávanie v stredných školách. 
        Vysokú dobrú úroveň seminára, ako aj príjemnú atmosféru a priateľské ovzdušie ocenili všetci účastníci, vrátane zahraničných hostí 
        S podrobnejšími informáciami o jednotlivých referátoch sa budete môcť oboznámiť v zborníku z tohto podujatia, ktorý v súčasnosti zostavuje kolektív pracovníkov školy pod vedením PhDr. Ondreja Németha a o ktorý prejavili záujem aj českí kolegovia. Jednotlivé referáty budú tvoriť obsah mimoriadneho čísla Speciální pedagogiky, vydávaného v Prahe.