Jedáleň

*zmena jedálneho lístka je vyhradená

Poplatky za stravu a spôsob úhrady

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci.

Spôsob úhrady  /poštovou poukážkou, /trvalým príkazom, /internet banking

č. účtu - 7000550047/8180,   IBAN - SK42 8180 0000 0070 0055 0047

 

Denný poplatok na nákup potravín na odobraté jedlo:

Dieťa

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Celkom

 

    €

   €

   €

   €

   €

     €

  0,41

  0,34

0,80

  0,23

0,50

2,28

6r. – 11r.

  0,56

  0,46

1,08

  0,31

0,68

3,09

12r. -15r.

  0,60

  0,50

1,16

  0,33

0,73

3,32

DM

  0,65

  0,54

1,26

  0,36

0,79

3,60

 

Odhlásiť, alebo prihlásiť na stravu je možné len deň vopred, prípadne ráno do 8,00 hod. u sociálnej referentky na t.č. 02/65412215, 0911971920.  Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svoje dieťa zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne stravu uhradenú do 1-vého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania pohľadávky poskytnutá.

Záväznú prihlášku na príhlasenie dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni nájdete si môžete stiahnúť tu.

 

Bližšie informácie ohľadom stravovania u vedúcej školskej jedálne na:

na tel. č.: 02/65420948

e-mail  bozena.janeckova@bee.sk