Internát

Školský internát

Školský internát je súčasťou plno organizovanej základnej školy s materskou školou pre deti so zrakovým postihnutím. Výchovu mimo vyučovania zabezpečuje prostredníctvom:

*ŠKD- školského klubu detí starostlivosťou pre žiakov prípravného až deviateho ročníka po

  dohovore s rodičmi najneskôr do 18,00 hod.

*Internátnej starostlivosti- pre ubytovaných mimo bratislavských žiakov po dohovore

  s rodičmi s rôznou frekvenciou odchodov od týždenných až po prázdninové a v opodstat-

  nených  prípadoch po dohovore s rodičmi aj pre bratislavských žiakov,

*DM- pre našich bývalých absolventov, študentov bratislavských stredných škôl, ktorým ich

  kmeňové školy neposkytujú ubytovanie a ktorí stále potrebujú v istej miere špeciálno - 

  pedagogický servis  pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok.

Uplatňovaním výchovného programu, ktorý je záväzný pre celú výchovno vzdelávaciu činnosť tak školský internát vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj zrakovo postihnutých a viacnásobne postihnutých detí z Bratislavy a z celého Slovenska. V úzkej spolupráci so školou sa podieľa na zabezpečení komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnuté deti v oblasti :

 • výchovno – vzdelávacej,
 • diagnostickej,
 • preventívnej,
 • terapeuticko – liečebnej,
 • kompenzačno – reedukačnej.

 

Zameranie činnosti školského internátu

Naše školské zariadenie je svojou podstatou jedinečné, pretože má vo svojej starostlivosti väčšinu zrakovo postihnutých detí počas celého týždňa vrátane  víkendov. Mnohé deti odchádzajú domov len na prázdniny. Z toho vyplýva, že výchova mimo vyučovania nahrádza svojim spôsobom u mnohých detí rodinnú výchovu, takže jej pôsobnosť na rozvoj a formovanie osobnosti dieťaťa je u mnohých detí kľúčová. Tento fakt je pre nás veľmi zaväzujúci a vo veľkej miere určuje naše zameranie:

 • - využiť potenciál každého dieťaťa v oblasti vzdelávania
 • - viesť deti k potrebe celoživotného vzdelávania
 • - vytvárať podmienky pre uplatnenie poznatkov získaných v škole v bežnom živote
 • - vytvárať podmienky pre aktívne využívanie voľného času
 • - viesť deti k potrebe celoživotných koníčkov a športových aktivít
 • - precvičovať a upevňovať sebaobslužné činnosti
 • - rozvíjať sociálne zručnosti
 • - zdokonaľovať priestorovú orientáciu a samostatný pohyb
 • - eliminovať všetky známe prekážky k bezproblémovému prechodu na bežné stredné školy

 

   Viac sa dozviete z dokumentu: Výchovný program pre žiakov so zrakovým postihnutím

 „ Človek iba srdcom správne vidí. To čo je v živote naozaj dôležité je pre oko neviditeľné.“

 

Podmienky prijatia

Deti do ŠKD prijímame na základe vyplnenia Žiadosti o prijatie do školského klubu detí ,pri prijatí dieťaťa do školy. Výška mesačného poplatku za ŠKD je 4€, v prípade druhého dieťaťa polovica.

Deti do internátu prijímame na základe vyplnenej Žiadosti o ubytovanie dieťaťa v internáte. Miesto v internáte prislúcha mimo bratislavským deťom automaticky na základe prijatia dieťaťa do školy. V odôvodnených prípadoch pri zložitej rodinnej situácii aj v prípade bratislavských detí na požiadanie rodiča/ zákonného zástupcu/. Výška mesačného poplatku za ubytovanie v internáte  je 8€, v prípade druhého dieťaťa polovica. Poplatok v sebe zahŕňa pranie a žehlenie šatstva a bielizne.

Študentov do DM prijímame na základe  vyplnenej žiadosti podanej do 10. septembra na dobu jedného roka. Výška poplatku za DM je 15€.

K týmto základným poplatkom treba pripočítať cenu stravy. Stravná norma na deň je:

 

Dieťa

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Celkom

 

    €

   €

   €

   €

   €

     €

  0,30

  0,28

0,68

  0,23

0,55

2,04

6r. – 11r.

  0,35

  0,29

1,01

  0,21

0,66

2,52

12r. -15r.

  0,40

  0,29

1,09

  0,21

0,67

2,66

DM

  0,42

  0,29

1,19

  0,21

0,69

2,88

 

Priestor a vybavenie školského internátu

Školský internát využíva svetlé priestory samostatnej trojposchodovej budovy. V prízemí sú situované kancelárie sociálnej pracovníčky, vedenia spojenej školy, ambulancia zdravotnej sestry a jedáleň školy. Tu

Na prvom poschodí sa nachádzajú denné miestnosti, kde deti trávia čas keď nie sú v škole. Každá denná miestnosť je vybavená televízorom s veľkoplošnou obrazovkou, počítačom, notebookom a účelným zariadením pre odkladanie školských potrieb , prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Tu

Na druhom a treťom poschodí sa nachádzajú spálne dievčat a chlapcov. Deti sú ubytované v trojlôžkových a stredoškoláci v dvojlôžkových spálňach. Kapacita internátu je 51 lôžok. Tu

V školskom internáte je niekoľko špecifických miestností. Herňa s guličkovým  relaxačným bazénom a posilňovacím kútom. Tu

Snoezelen- miestnosť pre zrakovú stimuláciu a relaxáciu. Tu

Počítačová miestnosť pre vypracovávanie domácich úloh vyžadujúcich IKT. Tu

Trieda Triedny učiteľ Kontakt Konzultácie
1.oddelenie PhDr. Maixnerová Soňa- Valentínová Eva - Melišová Veronika sona.maixnerova@bee.sk, eva.valentinova@bee.sk priebežne
2.oddelenie Mgr.Pavelková Božena bozena.pavelkova@bee.sk priebežne
3.oddelenie Mgr. Bálešová Želmíra - Mgr. Obložinská Viera zelmira.balesova@bee.sk, priebežne
4.A oddelenie Bučo Juraj - Grancová Magda juraj.buco@bee.sk, magda.grancova@bee.sk priebežne
4.B oddelenie Mgr. Patayová Tatiana - Mgr. Vencovská Zuzana tatiana.patayovav@bee.sk, zuzana.vencovska@bee.sk priebežne
5.oddelenie PaedDr. Klepochová Mária maria.klepochova@bee.sk priebežne
7.oddelenie Mgr. Rudavská Ingrid ingrid.rudavska@bee.sk priebežne
8.oddelenie Šnajdrová Oľga - Mgr.Páleš Bohumil olga.snajdrova@bee.skbohumil.pales@bee.sk priebežne
9.oddelenie Mgr.Vagaský Peter - Mgr.Sitarčíková Danka peter.vagasky@bee.sk, danka.sitarcikova@bee.sk priebežne
10.oddelenie Mgr. Stašová Mária - Libič Ladislav maria.stasova@bee.sk, ladislav.libic@bee.sk priebežne
DM Mgr.Guldan Gabriel - Mgr.Michal Kacvinský gabriel.guldan@bee.sk, michal.kacvinsky@bee.sk priebežne