Deň otvorených dverí

Spojená škola internátna na Svrčej ul. 6 v Bratislave vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16.4.2019 v čase od 8:00 do 16:00. Dvere budú otvorené nie len do budovy, ale predovšetkým do jednotlivých tried základnej či materskej školy, školského klubu a ďalších priestorov našej školy.

Záujemcom ukážeme kompenzačné a didaktické pomôcky, spôsob výučby, formy a metódy, ktoré robia našich žiakov úspešnými.

Škola má dlhoročné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí a žiakov s rôznym stupňom a druhom zrakového postihnutia. Pozornosť je venovaná deťom a žiakom, ktorým bola diagnostikovaná amblyopia (tupozrakosť), strabizmus (škúlenie), šedý zákal, vysoký očný tlak (glaukóm), choroby postihujúce sietnicu a rôzne iné vážnejšie, ale aj menej vážne zrakové obmedzenia.

Školský vzdelávací program svojim obsahom zodpovedá tzv. „bežnému prúdu škôl“, to znamená, že žiaci sa učia všetko to, čo sa učia aj žiaci na bežných školách. Absolventi školy pokračujú na rôznych typoch stredných škôl, najčastejšie sú to gymnáziá, stredné zdravotné školy, stredné pedagogické školy, alebo rôzne stredné odborné školy, ktorých program je vhodný pre štúdium študenta so zrakovým postihnutím.

Počas dňa otvorených dverí si budú môcť záujemcovia vyskúšať aj prácu s kamerovými elektronickými lupami.

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na vás.