Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenskú službu deťom, žiakom a študentom so zrakovým postihnutím, ich zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a všetkým, ktorí sú zainteresovaní pri výchove a vzdelávaní zrakovo postihnutých. Činnosť poradne sa orientuje na:

 • špeciálnopedagogickú diagnostiku
 • psychologickú diagnostiku
 • špeciálnopedagogické a psychologické poradenstvo

 

Jednotlivé aktivity sa realizujú individuálnou alebo skupinovou formou. Môžu mať charakter jednorazového stretnutia, krátkodobej prípadne i dlhodobej spolupráce klienta s našim zariadením.

 

Špeciálnopedagogická diagnostika

Veľmi nám záleží na správnom pedagogickom vedení žiaka, ktorý má akékoľvek zrakové postihnutie, prípadne kombinované postihnutie zraku s inými zmyslovými a telesnými poruchami.

Návšteva nášho CŠPP je pre dieťa/žiaka nestresovým a hravým stretnutím, počas ktorého sa snažíme o to, aby sa klient čo najviac uvoľnil a tým dopomohol k objektívnej diagnostike jeho stavu. Na diagnostiku používame testy a materiály, ktoré sú pre klientov zaujímavé svojím obsahom a štruktúrou. Jednotlivé testové úlohy majú hrový charakter. Pomocou týchto testov dokážeme orientačne zistiť úroveň jednotlivých zrakových funkcií ako je napr.:

 • zraková ostrosť
 • šírka zorného poľa
 • vnímanie farieb
 • kontrastná citlivosť na farby
 • adaptácia na svetlo a tmu
 • vnímanie hĺbky
 • správne binokulárne videnie – schopnosť a úroveň spolupráce obidvoch očí

 

Ak sa preukázateľne zistí, že dieťa má zrakové postihnutie akéhokoľvek stupňa, po súhlase zákonného zástupcu je dieťa alebo žiak (prípadne študent) zaradený do našej evidencie. Klientom sa snažíme poskytovať nasledovnú podporu a odporúčania:

 • na základe zistených špeciálnych vzdelávacích potrieb odporučíme vhodné podporné opatrenia zodpovedajúce možnostiam a schopnostiam dieťaťa/žiaka
 • pokiaľ ešte  dieťa nenavštevuje žiadne vzdelávacie zariadenie (materská škola, základná škola, prípadne iná inštitúcia), pomôžeme vám nájsť riešenie, ktoré bude pre dieťa/žiaka najvhodnejšie
 • oboznámime vás s možnosťami vzdelávania detí so zrakovým postihnutím, ktorý ponúka súčasný vzdelávací systém a spoločne nájsť cestu k dosiahnutiu stanovených cieľov
 • rodičom sa snažíme podať informácie o výhodách a nevýhodách integrácie  a špeciálneho školstva, kde naším cieľom je umiestniť žiaka do prostredia, ktoré bude vyhovovať jeho možnostiam a schopnostiam, a kde sa bude cítiť komfortne a bez akýchkoľvek stresujúcich podnetov, ktoré mnohokrát vplývajú na ďalší vývin osobnosti
 • ponúkame učiteľom a asistentom učiteľov konzultácie zamerané na riešenie akékoľvek problému v procese výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutého dieťaťa/žiaka (napr. možnosti pri výučbe geometrie, prostriedky na tvorbu reliéfnych didaktických pomôcok na rôzne predmety a pod.)
 • poskytujeme základné sociálnoprávne poradenstvo – napr. pri vybavení kompenzačnej pomôcky.

 

Psychologická diagnostika

V rámci psychologickej diagnostiky sa zameriavame predovšetkým na:

 • posúdenie vývinu a schopností detí predškolského veku
 • diagnostiku školskej zrelosti (podľa požiadaviek rodičov a škôl pred zápisom i počas neho)
 • diagnostiku rozumových schopností
 • diagnostiku pri zmene školy, v prvých ročníkoch, pri prechode na II. stupeň, či na strednú školu
 • posúdenie profesionálnej orientácie detí – pomáhame pri výbere vhodného typu školy a voľbe budúceho povolania

 

Psychologické poradenstvo

V rámci psychologického poradenstva:

 • poskytujeme rady pri výchove a podpore vývinu dieťaťa
 • pomáhame deťom zvládnuť vstup do materskej alebo základnej školy (vyrovnať sa s novým prostredím, zvládnuť prípadné ťažkosti)
 • poskytujeme pomoc pri riešení problémov (nesmelé, pasívne, úzkostné, nepokojné, nesústredené, vzdorovité, či agresívne dieťa alebo zmeny jeho správania v dôsledku rôznych okolností)
 • deťom s odloženou školskou dochádzkou pomáhame v rozvoji a zlepšení ich pripravenosti na úspešné zvládnutie požiadaviek 1.ročníka ZŠ
 • ponúkame individuálne stimulačné programy pre rozvoj dieťaťa
 • poradíme pri predchádzaní školskej neúspešnosti a  poruchám správania
 • hľadáme príčiny a možnosti riešenia problémov v učení
 • pomáhame deťom pri adaptácii na školské prostredie (zahájenie povinnej školskej dochádzky, zmena školy, prechod na strednú školu)
 • pomáhame deťom zo sociálne znevýhodneného alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia
 • poskytujeme podporu a pomoc v ťažkých životných situáciách
 • pomáhame pri osobnostných a vzťahových problémoch

 

 

ŠTATÚT

CENTRA ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO  PORADENSTVA

 

Čl. I

ZRIADENIE A ORGANIZÁCIA

 

Názov zariadenia:                          Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  pri Spojenej škole internátnej

Zriaďovateľ:                                  Okresný úrad Bratislava – odbor školstva

Miesto pôsobenia:                          842 11 Bratislava 4, Svrčia č. 6

Dátum zriadenia:                           18. 9. 1991

 

 1. Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠ, ŠZŠ pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava, Svrčia č. 6 bola zriadené na základe zriaďovacej listiny č. 1178/91 zo dňa 18. 9. 1991 (podľa vyhlášky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách     z 1. júla 1991). Názov školského zariadenia bol zmenený prijatím zákona NR SR č. 245/2008 z. z. § 130 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  pri Spojenej škole internátnej zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálnopedagogické interven­cie vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí a mládeže.

 

Čl. 2

POSLANIE CENTRA ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

 

 1. Činnosť Centra  špeciálno-pedagogického poradenstva sa orientuje:

a)v rovine horizontálnej na súbor špeciálnopedagogických intervencií pre zrakovo postihnuté, zrakovo a viacnásobne postihnuté a zrakovým postihnutím ohrozené deti

b)v rovine vertikálnej na poskytovanie špecializovaných aktivít prakticky všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže so špeciálnopeda-gogickými potrebami a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

 

 1. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva   zameriava pozornosť na deti a mládež         so špeciálnopedagogickými potrebami, ktoré sa podľa zákona č. 245/2008 z. z.. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov k týmto zákonom vychovávajú a vzdelávajú:

a)formou individuálnej integrácie v systéme bežného školstva,

b)formou sociálnej integrácie v špeciálnych triedach bežných škôl,

c)v špeciálnych školách (vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z.  o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov),

d)výchovou v predškolských zariadeniach formou individuálnej integrácie v špeciálnych triedach alebo v špeciálnych materských školách  rodinnom prostredí (napr. žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5  ods. 3 pism. d  zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,                  

 

Čl. III

CIEĽ A ROZSAH ČlNNOSTI

 

 1. Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia
 2. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zabezpečuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, výchovno - vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné,  korekčné a iné služby a úzko špecializované činnosti deťom a mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.
 3. Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenskú činnosť', konzultačnú činnosť a metodickú pomoc rodinám, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným záujemcom.

 

 

 

Čl. IV

RIADENIE A PERSONÁLNE OBSADENIE

 

 1. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva riadi riaditeľ pojenej školy internátnej  v Bratislave, Svrčia č. 6
 2. K splneniu cieľov a úloh v stanovenom rozsahu činnosti  má plánované nasledovné personálne obsadenie:

a)špeciálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg,

b)psychológ,

c)sociálny pracovník,

d)technický pracovník.

3.     Personálne obsadenie poradne pre príslušný časový úsek vyplýva                  z objektívnych požia­daviek špeciálnopedagogického terénu a. z konkrétnych možností školy, pri ktorej je poradenské zariadenie zriadené.

4.     Počet zamestnancov, ich pracovné náplne a úväzky určuje riaditeľ školy         v súlade s platnými právnymi predpismi po predchádzajúcom prerokovaní a         so súhlasom zriaďovateľa zaria­denia v Organizačnom poriadku.

5.     Riaditeľ zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva vypracováva štatút a organizačný poriadok zariadenia a ďalšiu dokumentáciu podľa požiadaviek zriaďovateľa, ktorá je v súlade s predmetom činnosti školského zariadenia.

6.     Pracovník zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi, zdravotnými informáciami a výsledkami odborných vyšetrení, je povinný zachovať mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím.

 

 

Čl. V

PRIORITNÉ ČINNOSTI

 

 1. DEPISTÁŽ - zameranie na včasné vyhľadávanie zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí a mládeže. Túto činnosť poradňa vykonáva vo svojej spádovej oblasti v spolupráci so školskými a zdravotníckymi zariadeniami a inými inštitúciami.
 2. KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - určovanie

špeciálnopedagogickej diagnózy a následnej prognózy s definovaním špeciálnopeda­gogických postupov. Zariadenie ju vykonáva v spolupráci s rodinou, lekármi, psychológmi, učiteľmi predškolských zariadení a škôl, sociálnymi pracovníkmi, prípadne inými odborníkmi.

 1. KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA (výchovná, liečebná a sociálna) - poradňa má primárne zameranie na deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami a sekundárne na jeho rodinné a sociálne zázemie.
 2. PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ - zameranie na:

a)   posudzovanie školskej zrelosti zrakovo postihnutých a. zrakovým postihnutím ohrozených detí

b)  predškolskú prípravu zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí s odloženou školskou dochádzkou,

c)   vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených detí

d)  komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o integrované zrakovo postihnutý ch a zrakovým postihnutím ohrozené detí v bežných školách (poskytnutie odbornej metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.).

e)   poradenstvo pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy), poradenský servis pre rodičov,

f)    poradenstvo školám a školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých a zrakovým postihnutím ohrozených deti a mládeže,

g)  poradenská činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov smerom k mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy),

h)   poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehod­nocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania,

i)     poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehod­nocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania,

j)    sociálno-právne poradenstvo,

k)  spolupráca pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov a programov,

l)    prednášky a konzultácie pre rodičov.

 

 

Čl. VII

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

 

Tento štatút nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2009

 

 

                            

                                                                                                   PaedDr. Jozef  Šimko                                                  

                                                                                                        riaditeľ  školy