Benefičné združenie slabozrakých detí

Š t a t ú t – stanovy

Benefičného združenia slabozrakých detí

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Právna povaha Benefičného združenia slabozrakých detí

 1.  Názov organizácie : Benefičné združenie slabozrakých detí
 2. Benefičné združenie slabozrakých detí ( ďalej len Združenie) je nezávislé a nepolitické združenie otvorené pre rodičov zrakovo postihnutých detí, odborníkov, priateľov, organizácie, inštitúcie a ďalších ľudí, ktorým nie je osud slabozrakých detí ľahostajným. Cieľom Združenia je zlepšiť starostlivosť o slabozrakých realizáciou humanitných projektov v duchu humanitných ideálov.
 3. Združenie úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami, združeniami a odborníkmi, ktorí majú obdobné ciele.
 4. Združenie je právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a zaväzovať sa.
 5. Sídlom Združenia je Bratislava.
 6. Združenie používa pečiatku s označením:  „Benefičné združenie slabozrakých detí.“

 

Článok 2

Poslanie združenia

 1. Združenie plní svoje poslanie najmä tým, že:
 1. vytvára široké spoločenstvo, ktoré v duchu humanitných cieľov sa snaží pomôcť zrakovo postihnutým deťom,
 2. organizuje a podporuje akcie zamerané na zlepšenie starostlivosti o zrakovo postihnutých, oboznamuje verejnosť s cieľmi, rozsahom a úrovňou poskytovanej starostlivosti,
 3. podáva iniciatívne návrhy a spolupracuje pri riešení otázok starostlivosti o zrakovo postihnutých,
 4. spolupracuje so školami, zariadeniami a podobnými inštitúciami v zahraničí,
 5. odbornou poradenskou službou a podľa možnosti i materiálne a finančne podporuje slabozraké deti zo sociálne slabších rodín nielen počas povinnej školskej dochádzky, ale aj počas stredoškolského či vysokoškolského štúdia,
 6. zabezpečuje prostriedky pre skvalitnenie starostlivosti o zrakovo postihnuté deti,
 7. osobitnú pozornosť venuje zabezpečeniu kvalitných korekčných a kompenzačných pomôcok a modernej didaktickej techniky,
 8. podieľa sa na iniciovaní a stimulovaní sociálnej starostlivosti poskytovanej štátom,
 9. podieľa sa na zabezpečovaní poradenskej služby pre zrakovo postihnutých,
 10. iniciatívne vyzýva orgány štátnej správy, aby riešili otázky zlepšenia starostlivosti o zrakovo postihnutých,
 11. vykonáva aj ďalšiu činnosť na základe osobitného povolania,
 12. usporadúva zájazdy, konferencie, semináre a školenia s domácou a zahraničnou účasťou.
 1. Pri plnení svojho poslania sa obracia na príslušné orgány štátnej správy a spolupracuje s inštitúciami, organizáciami a združeniami, ktorých činnosť je zameraná na poskytovanie starostlivosti a pomoci zrakovo postihnutým.

 

II. ČASŤ

Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok 3

 1. Členskú základňu tvoria členovia Združenia.
 2. Členom Združenia môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi a poslaním Združenia.
 3. Členstvo v Združení je riadne a čestné:
 1. riadne členstvo vzniká u právnických a fyzických osôb na základe podania žiadosti o prijatie,
 2. čestné členstvo môže byť udelené fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o zlepšenie starostlivosti, resp. postavenia zrakovo postihnutých.
 1. Čestné členstvo udeľuje Rada Združenia.
 2. Výška členského príspevku je dobrovoľná.
 3. Dokladom o členstve je členská legitimácia a vydáva ju sekretariát Združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia a čestní členovia majú právo:
 1. zúčastňovať sa na všetkých akciách Združenia,
 2. voliť a byť volení do orgánov Združenia,
 3. podávať návrhy, pripomienky a informovať sa o činnosti Združenia,
 4. odvolať sa proti rozhodnutiu tých orgánov, ktoré rozhodujú o osobnom práve členov.
 1. Členovia sú povinní:
 1. jednať v súlade s humanitným poslaním Združenia
 2. dodržiavať štatút a interné predpisy združenia a plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov Združovania.

 

Článok 5

Zánik členstva

 1. Členstvo v Združení zaniká:
 1. písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia
 2. úmrtím
 3. vylúčením
 1. Člen Združenia, ktorý hrubo poruší princípy Združenia alebo povinnosti člena Združenia môže byť vylúčený.
 2. Vylúčenie člena sa prerokúva v Rade Združenia.

 

 

III. ČASŤ

Orgány Združenia

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva Rada každé 4 roky s označením miesta, dátumu a programu rokovania. Zvoláva ho Rada Združenia najmenej tri mesiace dopredu. Mimoriadne Valné zhromaždenie Združenia zvoláva Rada Združenia na Žiadosť revíznej komisie združenia alebo na žiadosť aspoň tretiny členov Združenia.
 2. Valné  zhromaždenie Združenia:
 1. prejednáva a schvaľuje správu o činnosti Rady Združenia, správu revíznej komisie Združenia, správu o hospodárení a zásady hospodárenia Združenia na ďalšie obdobie,
 2. schvaľuje organizačný a rokovací poriadok Združenia štatút Združenia a základné interné predpisy Združenia,
 3. volí Radu Združenia a revíznu komisiu Združenia,
 4. uznáša sa o zániku Združenia, o hospodárení s majetkom, práv a záväzkov.

 

Článok 7

Rada Združenia

 1. Činnosť Združenia v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia zabezpečuje Rada Združenia.
 2. Rada Združenia pracuje v zložení:

Predseda, 4 podpredsedovia, tajomník, hospodárka, sekretárka.

 1. Rada Združenia plní hlavne tieto úlohy:
 1. vypracováva plán činnosti vyplývajúci z uznesení Valného zhromaždenia,
 2. jedná menom  Združenia so štátnymi, organizáciami a zahraničnými partnermi Združenia,
 3. prekladá humanitné projekty orgánom oprávneným rozhodovať o uvoľnení prostriedkov z fondu,
 4. schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a interné predpisy Združenia,
 5. zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na plnení humanitných cieľov Združenia,
 6. zriaďuje sekretariát Združenia na čele s tajomníkom,
 7. pripravuje a zvoláva zasadania Valného zhromaždenia,
 8. pripravuje písomný návrh zmeny štátu a prekladá ho na prerokovanie a schválenie Valnému zhromaždeniu.

 

 1. Predseda:
 1. zastupuje Združenie navonok a jedná v jeho mene. Pri rokovaniach ho môže zastupovať ním poverený člen Rady. Rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad. O takto účinnejších rozhodnutiach informuje Radu Združenia,
 2. zvoláva zasadnutia Rady Združenia. Je zodpovedný Valnému zhromaždeniu Združenia.
 3. v dobe neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda s delegovanou právomocou v plnom rozsahu.
 4. výkon funkcie predsedu a podpredsedu je nezlučiteľný s výkonom inej funkcie v Združení.
 5. uzatvára pracovné zmluvy a rozväzuje pracovné pomery s platenými pracovníkmi Združenia v zmysle Zákonníka práce a iných platených právnych predpisov.
 1. Rada zasadá najmenej raz za štvrťrok, zvoláva ho a vedie predseda aspoň 14 dní pred jeho konaním s uvedením programu rokovania. Výbor je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 2. Rada Združenia je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu.

Článok 8

Revízna komisia

 1. Revízna komisia vykonáva revíziu finančnej a hospodárskej činnosti Združenia, správy majetku a dodržiavanie rozpočtu. Schádza sa podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Zvoláva ju predseda. Výsledky svojho šetrenia predkladá Rade Združenia a Valnému zhromaždeniu.
 2. Člen revíznej komisie nesmie byť súčasne členom Rady Združenia.

IV. ČASŤ

Finančné prostriedky a hospodárenie

Článok 9

 1. Združenie disponuje finančnými prostriedkami získanými z členských príspevkov a z ďalších zdrojov. K dosiahnutiu stanovených cieľov Združenia a ku krytiu výdajov si vytvára vlastný majetok.
 2. Orgány Združenia sú povinné nakladať s majetkom hospodárne. Za správu majetku, za hospodárenie a finančné a ďalšie prostriedky zodpovedajú orgány Združenia a pritom sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi o hospodárení.
 3. Účet Združenia je vedený v korunách, devízová časť Združenia je vedená na devízovom účte.
 4. Finančné prostriedky sú získavané dobrovoľnými príspevkami všetkých tých, ktorí súhlasia s cieľmi a poslaním Združenia. Ďalším zdrojom naplňovania fondu sú dary a ďalšia činnosť Združenia.
 5. O uvoľňovaní finančných prostriedkov rozhoduje Rada Združenia.
 6. O uvoľňovaní finančných prostriedkov na iné účely ako sú stanovené štátom môže rozhodnúť valné zhromaždenie.
 7. O dotáciách sa v rade Združenia rozhoduje hlasovaním. Aby bolo rozhodnutie prijaté, je treba nadpolovičné väčšinu prítomných členov rady Združenia.
 8. Rada Združenia môže uvoľniť finančné prostriedky na ďalšie účely podľa vzniknutej potreby s tým, že tieto prostriedky musia slúžiť výhradne cieľom a poslaniu Združenia.

 

Článok 10

Podpisové právo

 1. Podpisové právo na uvoľňovanie finančných prostriedkov majú:

Predseda, podpredseda, tajomník, hospodárka.

 

Článok 11

Zánik Združenia

 1. Združenie zaniká:
 1. rozhodnutím Valného zhromaždenia Združenia,
 2. ak má Združenie menej ako 5 členov.

 

V. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Článok 12

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právnymi subjektmi, ktoré môžu v rámci Združenia vlastným menom v rozsahu svojej pôsobnosti nadobudnúť práva a záväzky sú:
 1. valné zhromaždenie Združenia,
 2. rada Združenia
 1. Kontrola činnosti Združenia je zaisťovaná tým, že všetkých zasadaní orgánov Združenia sa môžu zúčastňovať zástupcovia informačných prostriedkov.
 2. Združenie používa guľaté a pozdĺžne razítko s označením „Benefičné združenie slabozrakých detí.“

Článok 13

Účinnosť štatútu

 1. Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Ministerstvom vnútra SR

 

 

Schválené MV SR

Registrácia vykonaná dňa:  4. 6. 1991

Číslo spisu:  WS/1-900/90-3860