Chcete pomôcť slabozrakým a nevidiacim deťom?

Aj tento rok  môžete podľa novely Zákona č. 366/1999 Zb. podľa § 48 zo svojej dane, ktorú odvádzate štátu venovať 2 % na dobročinné účely (občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, na verejnoprospešné účely a i.). V tomto roku môžu venovať 2%  na dobročinné účely aj právnické osoby (firmy, podniky, a i.).

Braille v akcii

    Krúžok "Braille v akcii" sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu (prevencie obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé preťažovanie detí) u žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň smeruje k nadviazaniu hlbších vzťahov s rovesníkmi v intaktnej (zdravej) populácii z iných okolitých škôl, a to prostredníctvom opakujúcich sa športových aktivít, turnajov konajúcich sa v rámci našej školy.